Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

Politika zaštite privatnosti

INFORMATIVNA ODREDBA ZA KLIJENTE TAPFLO d.o.o.

U skladu sa članom 13, par. 1 i 2 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR – General Data Protection Regulation), od 27. aprila 2016. godine, obaveštavamo vas da:

1) Mi upravljamo ličnim podacima o vama kao našim klijentima. Podaci o nama: TAPFLO d.o.o., Braće Ribnikar 56/308, 21000 Novi Sad, Srbija, PIB (poreski identifikacioni broj): 106954201;

2) Obrađujemo jedino podatke koje ste učinili dostupnim putem davanja saglasnosti za uspostavljanje saradnje sa nama. Naročito možemo da obrađujemo sledeće lične podatke: ime, prezime, kontakt telefon, imejl adrese vaših predstavnika, predstavnika ili vlasnika preduzeća (ukoliko lični podaci čine deo naziva firme), kao i predstavnika TAPFLO d.o.o.;

3) Ne obrađujemo bilo kakve “osetljive podatke”;

4) Lični podaci će biti obrađeni:

  • kako bismo izvršili uslugu koju pružamo – u skladu sa vašim uputstvom ili sadržajem našeg sporazuma;
  • za svrhu reklamiranja naših usluga i stupanja u kontakt sa vama;

5) Primaoci-korisnici podataka o vama mogu biti kompanije koje sarađuju sa nama pri izvršavanju naloga (npr. kurirske firme, transportna preduzeća, podugovarači, pošte). Pošto činimo deo međunarodne TAPFLO grupe, pod kojom često koristimo softver za upravljanje opštim nalozima, vaši podaci će biti povereni matičnoj kompaniji TAPFLO Production Ltd., čije registrovano sedište se nalazi u Velikoj Britaniji – pri čemu osnovu za poveravanje podataka predstavljaju relevantni ugovori;

6) Osnovu za obrađivanje podataka predstavljaju zaključeni ugovor, dobrovoljna saglasnost i legitimni pravni interes administratora u smislu reklamiranja naših sopstvenih usluga i obrade podataka u okviru kapitalne grupe;

7) Lični podaci koje smo dobili od vas biće čuvani u periodu neophodnom za izvršavanje ugovora i sve vreme dok nam ne date naredbu da ih obrišemo. Potrebni su nam podaci o istorijatu vaših naloga i detalji o isporučenoj opremi kako bismo vam pružali usluge i nakon isteka garancije, kao i podaci o unapređenju i popravkama opreme u toku čitavog životnog ciklusa, što može da bude nemoguće ili veoma teško izvodljivo ukoliko obrišete ove podatke;

8) Imate pravo pristupa vašim ličnim podacima i pravo da ispravite, ograničite, obrišete podatke, pravo na prenos podataka ili na žalbu, kao i pravo da povučete vašu saglasnost u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost obrađivanja podataka, koje (obrađivanje) se vršilo na osnovu prethodno date saglasnosti, pre njenog povlačenja. Povlačenje saglasnosti za obradu ličnih podataka u toku trajanja ugovora može sprečiti administratora da ostvari neka od prava koja proističu iz sadržaja zaključenog ugovora. Takva naredba takođe neće biti delotvorna u smislu podataka neophodnih da bi se izvršio ovaj ugovor ili podataka koje administrator ima obavezu da obrađuje u skladu sa važećim propisima;

Imate pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ukoliko smatrate da obrada ličnih podataka o vama predstavlja kršenje odredbi Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR - General Data Protection Regulation), od 27. aprila 2016. godine;

Obezbeđivanje vaših ličnih podataka uslov je za zaključivanje ovog ugovora; ni administrator ni bilo koje pravno lice kome su povereni vaši lični podaci ne sme da se bavi profilisanjem u smislu značenja propisanog Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti, niti sme da donosi odluke o automatizovanom profilisanju.

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.