Tapflo
BROŠURE & UPUTSTVA

TG MAG

 
 

Tehnički podaci pumpi

Standardna veličina pumpe d (mm) Vs-100 (l/obrt) n-maks (o/min) Qth (m3/h) δ (mm) ∆P (bar) Ptest (bar)
TG MAG 15-50 50 14,5 1500 13,1 0.08 16 24
TG MAG 23-65 65 22,5 1500 20,3 0.08
TG MAG 58-80 80 55,8 1050 35,2 0.12
TG MAG 86-100 100 84,2 960 48,5 0.12
TG MAG 185-125 125 183,7 750 82,7 0.15

d – dimenzije prirubnica
Vs-100 – količina tečnosti koju prebacuje pumpa za 100 obrtraja
nmax – maksimalni broj obrtaja pogonskog vratila pumpe
Qth – idealni protok pumpe
∆P – maksimalni radni pritisak pumpe
Ptest – pritisak hidrauličkog ispitivanja pumpe (probni pritisak)
δ – maksimalno dozvoljena veličina tvrdih čestica u tečnosti koja se pretače

Tipične aplikacije

 • Hemijska industrija.
  Pretakanje natrium-silikata, kiselina, plastike, smeše različitih hemikalija, izocijanata.
 • Industrija lakova i boja i štampanje.
  Pretakanje boja, mastila, poliuretanovih lakova, polimera, rastvora, emulzija, lepkova, smola.
 • Prehrambena industrija.
  Pretakanje čokolada, kakao-maslaca, različitih nadeva, šećernog sirupa, biljnih masti i ulja, melase, hranu za životije.
 • Celulozno-papirna industrija.
  Pretakanje kiselina, sulfatnog sapuna, čvrstih baznih rastvora, kaolina, kreča, lateksa, skrobi.
 • Naftna hemijska industrija.
  Pretakanje čistog bitumena, bitumenske emulzije, smola, dizel goriva, sirove nafte, ulja za podmazivanje.

Pumpe serije Top Gear MAG – su hermetičke zupčaste pumpe sa unutrašnjim ozubljenjem koji su projektovane specijalno za pretakanje agresivnih, eksplozivnih, toksičnih i drugih supstanci kako onih sa malom viskoznošću, tako i onih sa velikom viskoznošću.

Postojanje magnetne spojnice u konstrukciji pumpe koja omogućava prenos energije kroz hermetički zid od vratila motora do pogonskog vratila pumpe, eliminiše potrebu za zaptivačima, instalacije dostavljanja tečnosti za ispiranje prema zaptivaču i obezbeđuje apsolutnu hermetičnost pumpe.

Ekološki čiste pumpe serije Top Gear MAG su u skladu sa zahtevima direktive ТР ТС 012/2011 i pomažu povećanju nivoa sigurnosti tehnoloških procesa hemijske proizvodnje.

Karakteristike konstrukcije i prednosti pumpi

 • Pumpe serije Top Gear MAG su hermetičke zupčastepumpe sa unutražnjm ozubljenjem.
  Postojanje magnetne čaure u konstrukciji pumpe omogućava apsolutnu hermetičnost pumpe, što je veoma važno za pretakanje agresivnih, toksičnih, eksplozivnih i drugih supstanci.
 • Jedonstveno tehničko rešenje za obezbeđenje podmazivanja i rahlađivanja magnetne čaure i ležajeva.
  Jedinstvena konstrukcija koja je patentovana sa ugrađenom cirkulacionom pumpom u međukućištu koja omogućuje prinudnu recirkulaciju manje količine pretočene tečnosti od potisa do ulaznog dela osnovne pumpe preko magnetne čaure. Dato tehničko rešenje omogućava da se obezbedi garantovano rashlađivanje i podmazivanje magnetne čaure i ležajeva nezavisno od radnog pritiska osnovne pumpe i viskoznosti tečnosti koja se pretače, respektivmo, odgovarajući siguran rad pumpe prilikom pretakanja tečnosti sa malom i velikom viskoznošću.
 • Veliki zazor između unutrašnjeg magneta rotora separacionog kućišta.
  svođenje na minimum hidrauličkih gubitaka prilikom pretakanja tečnosi sa velikom viskoznošću i, respektivno, i malo izdvajanje toplote – visoka sigurnost pumpe.
 • Klizni ležaji rotora su od silicijuma karbida.
  Viskoki stepen otpornosti na habanje, mogućnost pretakanja tečnosti sa malom viskoznošću.
 • Hermetičko separativno kućište od Hastelloy C4 između magneta.
  Velika hemijska otpornost, mali utrošak energije znog vrtložnih struja i respektivno visoki KPD i malo izdvajanje toplote – dugi radni vek pumpe.
 • Sistem monitoringa tehničkog stanja pumpe.
  mogućnost ugradnje senzora kontrole temperature, pritiska i vibracija za Monitoring tehničkog stanja pumpe radi obavljanja blagovremenog planskog i preventivnog tehničkog održavanja i remonta..
 • Mogućnost opcione montaže sigurnosnog ventila koja je namenjena za zaštitu od mehaničkog uništenja usled prevelikog pritiska.
 • Mogućnost opcije grejnog plašta.
 • Jednostavan pristup radi kontrole tehničkog stanja, tehničkog održavanja i remonta bez demontaže pumpe sa instalacije cevovoda.
  Modularna konstrukcija koja se sastoji od 4 osnovna elementa: kućište pumpe, prednji ugradni modul, zadnji ugradni modul i gornji rasklopni modul.
 • Kompletna uzajamna zamenljivost po dimenzijama sa pumpama serije Top Gear H i podserije Top Gear GM.
 

O Nama.Tapflo Group je nezavisni evropski proizvođač i globalni snabdevač membranskih pumpi, centrifugalnih pumpi i druge industrijske procesne opreme. Tapflo predstavljaju vlastite predstavništva u 28 zemalja i nezavisni distributeri u više od 30 zemalja.